MBC Schoonmaakbedrijf
Onbetwist uw Schoonmaakspecialist

Ramen wassen en Goten legen


 Ramen wassen

Glas is mooi als het glanst, met de zon op het glas herkent u het werk van de vakman, geen spatten, vegen of van die hinderlijke lopers in het zicht.

Vanzelfsprekend worden de kozijnen ook goed schoon achter gelaten, je moet je werk wel afmaken vinden wij, 

Regelmatig wassen van de ramen maakt het net allemaal  even af,


Legen van de goten

Goten die vol zitten stromen op de lange duur over, houten goten gaan dan verrotten en alles wordt er heel smerig van, een jaarlijks inspectie voorkomt een hoop ellende,

Zit de pijp nog goed vast, ook een rooster voor de opening is geen luxe, immers het doorsteken van de regenpijpen kost veel tijd en daarmee ook veel geld.

 

 

Werkzaam in Bolsward Sneek Workum Koudum Hindeloopen Stavoren  Makkum Harlingen Franeker  

Ook kunt u ons vinden in de dorpen 

Witmarsum Schettens Longerhouw Exmorra Wons Cornwerd Zurich Pingjum Kimswerd Arum Lollum Tzum Winsum Sexbierum Wijnaldum Peins Pietersbierum Oosterbierum Dronrijp Burgwerd Hartwerd Nijland Tjerkwerd Parrega    


MBC Schoonmaakbedrijf 

Onbetwist uw Schoonmaakspecialist